ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എം.സി.ജെ ഫലം

2017 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എം.സി.ജെ പരീക്ഷാ
ക്ഷാഫലം വെബ്സൈറ്റില്‍

Click here for Result

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *