പി​ജി​ഡി​ഡി​എ​ൻ, പി​ജി​ഡി​ബി​ടി, പി​ജി​ഡി​എ​പി ഫ​ലം

വി​ദൂ​ര​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം 2017 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പി​ജി​ഡി​ഡി​എ​ൻ, പി​ജി​ഡി​ബി​ടി, പി​ജി​ഡി​എ​പി സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

Post Graduate Diploma in Developmental Neurology Supplementary Examination(SDE),October 2017      Click here for Result

ost Graduate Diploma in Beauty Therapy Supplementary Examination(SDE), October 2017      Click here for Result

Post Graduate Diploma in Adolescent Paediatrics Supplementary Examination(SDE), October 2017      Click here for Result

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *