പി.ജി.ഡി.സി.എ ഫലം

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠനകേന്ദ്രം 2017 നവംബറില്‍ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.ഡി.സി.എ (സപ്ലി മെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെയും മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.ഡി.സി.എ (റഗുലര്‍ ആന്‍റ് സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെയും ഫലം

Click here for Result

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *