പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി

കേരള സര്‍വ കലാശാല ഡിസംബര്‍ ഒന്നാം തീയതി യില്‍ നിന്നും ഡിസംബര്‍ 16-ാം തീയതി യിലേക്ക് മാറ്റിയ എല്ലാ പരീക്ഷ കളും ഡിസംബര്‍ 19 ന് നടത്തുന്നതാണ്.

പരീക്ഷാകേ ന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമി ല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *