പോസ്റ്റ് എം എസ്സ് സി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2018  ജൂൺ പതിമൂന്നു മുതലാരംഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് എം എസ്സ് സി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷക്ക് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.  പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ജൂൺ ഒന്ന് വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി ജൂൺ നാല് വരേയും ഓൺലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

Post M Sc Diploma in Radiological Physics Examinations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *