ബി.ഡെസ് പരീക്ഷ

കേരള സര്‍വകലാശാല ജനുവരി എട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നും അഞ്ചും സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ച ിലര്‍ ഓഫ് ഡിസൈന്‍ (ബി.ഡെസ്), ജനുവരി ഒന്‍പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ് പരീക്ഷകളി ലേക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഡിസംബര്‍ 11 (50 രൂപ പിഴ യോടെ ഡിസംബര്‍ 13, 125 രൂപ പിഴ യോടെ ഡിസംബര്‍ 15) വരെ ഫീസടച്ച് രജി സ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

ജനുവരി 31 ന് ആരംഭി ക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ് പരീ ക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ജനുവരി നാല് (50 രൂപ പിഴ യോടെ ജനുവരി ആറ്, 125 രൂപ പിഴ യോടെ ജനുവരി എട്ട്) വരെ ഫീസടച്ച് അപേ
ക്ഷിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *