മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമ്ക്സ്, ഹിസ്റ്ററി  ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ്, ആന്ത്രപ്പോളജി പരീക്ഷാഫലം

 സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. എ. അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമ്ക്സ്, ഹിസ്റ്ററി  ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ്, ആന്ത്രപ്പോളജി (നവംബർ 2018)  പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം സർവ്വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.  പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫോട്ടോകോപ്പിയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷകൾ 02.02..2019, 5 മണി വരെ സർവ്വകലാശാലയിൽ സ്വീകരിക്കും.

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ഹാൾടിക്കറ്റ്

ജനുവരി 23ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ണ ജനുവരി 2018 പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾസർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ റ്റി ഇ സി കാസർഗോഡ് പരീക്ഷാകേന്ദ്രമായി അപേക്ഷിച്ചവർ ഐ റ്റി ഇ സി നീലേശ്വരത്ത്‌ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതാണ്.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ഹാൾടിക്കറ്റ്

ജനുവരി 23ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം എഡ് നവംബർ 2018 പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾസർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിയന്ത്രണം

ഗ്രേസ് മാർക്ക് സംബന്ധമായ അടിയന്തിര ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഫെബ്രുവരി 8 വരെ ബിരുദ പരീക്ഷകളുടെ ടാബുലേഷൻ സെക്ഷനുകളിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആറ്, നാല്, രണ്ട് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ

ആറ്, നാല്, രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. 06.03.2019ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾക്ക് 23.01.2019   മുതൽ 28.01.2019 വരെ പിഴകൂടാതെയും 02.02.2019 വരെ 160 രൂപ പിഴയോടെയും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 2016 അഡ്മിഷൻ വിദ്യാർഥികൾ ഒറിജിനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസും പരീക്ഷാ…

ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥാധിഷ്ഠിത പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനം – ദേശീയ സെമിനാർ

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ഭൂമിശാസ്ത്ര വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2019 ജനുവരി 23 മുതൽ 25 വരെ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ പയ്യന്നൂരിലുള്ള സ്വാമി ആനന്ദതീർഥ ക്യാമ്പസിൽ പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിൽ ഭൂവിവരാധിഷ്ഠിത വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 23നു…

മൂന്നും നാലും  സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലം

മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റർ എം.ടെക് ഡിഗ്രീ പ്രോജക്റ്റ് തീസീസ് ഇവാലുവേഷൻ/ വൈവ വോസി(സപ്ലിമെന്ററി -മേയ് 2017)  പരീക്ഷാഫലം 19/01/2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം സർവ്വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

എട്ടാം സെമസ്റ്റർ വൈവ വോസി ടൈംടേബിള്‍

എട്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി. ടെക് (സപ്ലിമെന്ററി 2007 അഡ്മിഷൻ മുതൽ-  പാർട്ട് ടൈം ഉൾപ്പെടെ) ഡിഗ്രീ പരീക്ഷഒക്റ്റോബർ 2018 വൈവ വോസി 2019 ജനുവരി 23, 25, 28 തീയതികളിലായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൾ  വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ സർവ്വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. എൽ. ഐ. എസ് സി പരീക്ഷാഫലം

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. എൽ. ഐ. എസ് സി. (സർവ്വകലാശാല പഠനവകുപ്പ്-സി സി എസ് എസ്) റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി, നവംബർ 2018 പരീക്ഷയുടെ ഫലം 19/01/2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം സർവ്വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫോട്ടോകോപ്പിയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷകൾ 01.02..2019, 5 മണി വരെ സർവ്വകലാശാലയിൽ…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എൽ.ടി പരീക്ഷാഫലം

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി എം.എൽ.ടി ഡിഗ്രീ (റെഗുലർ – 2017 അഡ്മിഷൻ) നവംബർ 2017  പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം സർവ്വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫോട്ടോകോപ്പിയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷകൾ 02.02..2019, 5 മണി വരെ സർവ്വകലാശാലയിൽ സ്വീകരിക്കും.