രണ്ടാം വര്‍ഷ മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഫലം

2018 ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം വര്‍ഷ മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് പരീക്ഷാഫലം

2018 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ (ബി.എച്ച്.എം) (2014 – സ്‌കീം റെഗുലര്‍ & സപ്ലിമെന്ററി, 2011 – സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി &മാു; 2006 സ്‌കീം – മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്)…

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (സി.ബി.സി.എസ്.എസ് & ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം

ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (സി.ബി.സി.എസ്.എസ് & ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുളള അവസാന തീയതി ഒക്‌ടോബര്‍ 31.

പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് സൈക്കോളജി & ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സില്‍ പരീക്ഷാഫലം

തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം 2018 ഏപ്രിലില്‍ നടത്തിയ പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് സൈക്കോളജിയില്‍ നിമ്മി വര്‍ഗീസ് (രജി.നം.11757) ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി. 2018 ജൂണില്‍ നടത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സില്‍ മഹേഷ് എം. (രജി.നം.11842)…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ട്രാന്‍സ്‌ലേഷന്‍ സ്റ്റഡീസ് (ഡി.റ്റി.എസ്) പരീക്ഷാഫലം

2018 ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ട്രാന്‍സ്‌ലേഷന്‍ സ്റ്റഡീസ് (ഡി.റ്റി.എസ്) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

മൂന്നാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം പരീക്ഷാഫലം

2018 മേയില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാഫലം

2018 ജനുവരിയില്‍ നടത്തിയ ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ (ബി.എച്ച്.എം) (2014 – സ്‌കീം – റെഗുലര്‍, 2011 – സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി & 2006 സ്‌കീം സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും…