മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ.എസ്.എല്‍.പി പരീക്ഷാഫലം

2018 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ.എസ്.എല്‍.പി (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് നവംബര്‍ 28 വരെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ബയോ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് പരീക്ഷഫലം

2018 ഏപ്രിലില്‍ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ബയോ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് (ജഏഉആട) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. Result

ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ പരീക്ഷാഫലം

ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ 2018 മാര്‍ച്ചില്‍ നടന്ന ഒന്ന്, മൂന്ന് സെമസ്റ്റര്‍ (2014 സ്‌കീം റഗുലര്‍, ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2011 സ്‌കീം സപ്ലിമെന്ററി), 2018 സെപ്റ്റംബറില്‍ നടന്ന ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ (2011 സ്‌കീം സപ്ലിമെന്ററി, 2006 സ്‌കീം…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ആര്‍ക്ക് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2013 സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം

2018 മേയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ആര്‍ക്ക് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2013 സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് നവംബര്‍ 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. Result  

ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ആറ് സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ്സ്. പരീക്ഷാഫലം

2018 ജനുവരിയില്‍ നടന്ന ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ആറ് സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ്സ്. പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കുമുളള അവസാന തീയതി നവംബര്‍ വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. Examination

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി പരീക്ഷാഫലം

2018 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (സി.ബി.സി.എസ്.എസ് സ്ട്രീം) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും നവംബര്‍ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. Result

അവസാനവര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് പരീക്ഷാഫലം

2018 ആഗസ്റ്റില്‍ നടത്തിയ അവസാനവര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് പാര്‍ട്ട് II  (സപ്ലിമെന്ററി-2008 സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഒക്‌ടോബര്‍ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. Result

രണ്ടാം വര്‍ഷ മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഫലം

2018 ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം വര്‍ഷ മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് പരീക്ഷാഫലം

2018 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ (ബി.എച്ച്.എം) (2014 – സ്‌കീം റെഗുലര്‍ & സപ്ലിമെന്ററി, 2011 – സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി &മാു; 2006 സ്‌കീം – മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്)…

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (സി.ബി.സി.എസ്.എസ് & ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം

ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (സി.ബി.സി.എസ്.എസ് & ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുളള അവസാന തീയതി ഒക്‌ടോബര്‍ 31.