നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാഫലം

2018 മെയ് മാസത്തില്‍ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ടി.ടി.എം (റഗുലര്‍ 2016 അഡ്മിഷന്‍ മുതല്‍), എം.ടി.എ സപ്ലിമെന്ററി (2013,2014,2015 അഡിമിഷന്‍ ആന്റ് മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്), നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി.സി.എസ്.എസ് എം.എസ്.സി ഹോം സയന്‍സ് ബ്രാഞ്ച് (എക്‌സ് ഡി) കമ്മ്യൂണിറ്റി ആന്റ് ഫാമിലി…

നാലാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ ഫലം

2018 മെയ് മാസം നടന്ന നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി. സുവോളജി (റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്റി), നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സി.എസ്.എസ് (റെഗുലർ/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്റി), നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി. ഫിസിക്‌സ് പി.ജി. സി.എസ്.എസ്, നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി. ബോട്ടണി സി.എസ്.എസ് (റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്റി), നാലാം സെമസ്റ്റർ…

മൂന്നാം നാലാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലം

2018 മാർച്ച് മാസം നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്.സി സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (മോഡൽ I,II,III) റെഗുലർ/ഇമ്പ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2017 ഒക്‌ടോബർ മാസം നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്.സി സി.ബി.സി.എസ്.എസ് (മോഡൽ I,II,III) (2009-2012 അഡ്മിഷൻ പുന:പരീക്ഷകൾ മാത്രം), 2018 ഏപ്രിൽ മാസം നടത്തിയ നാലാം…

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.ജെ പരീക്ഷാഫലം

2017 ഡിസംബർ മാസം നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.ജെ. (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്- റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കുമുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ മാസം 23 വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

മെയ് മാസം നടത്തിയ എം.എഡ് നാലാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ ഫലം

2018 മെയ് മാസം നടത്തിയ എം.എഡ് നാലാം സെമസ്റ്റർ സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി) റഗുലർ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കുമുള്ള അപേക്ഷകൾ 28-9-2018 ന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി.ആർക്ക് മൂന്നാം അഞ്ചാം ഒമ്പതാം പത്താം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ ഫലം

2018 മെയ് മാസത്തിൽ നടത്തിയ ബി.ആർക്ക് പത്താം സെമസ്റ്റർ റെഗുലർ (കെ.എം.ഇ.എ കോളേജ്, എടത്തല ഒഴികെ) / സപ്ലിമെന്ററി, 2017 നവംബർ മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റർ സപ്ലിമെന്ററി, അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ റഗുലർ/ഇമ്പ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി, മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ റഗുലർ/ഇമ്പ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരിക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2018 ജനുവരി മാസം നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ബി.എ, ബി.സി.എ, ബി ബി എം, ബി.എസ്.ഡബ്യൂ, ബി.ടി.എസ്, ബി.എഫ്.ടി സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ടി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരകടലാ സുകള്‍ പുനര്‍ മൂല്യം നിര്‍ണയം നടത്തുവാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷഫലം

2017 ജൂലൈ മാസത്തിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.ബി.എ., ബി.സി.എ., ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു (ന്യൂ ജനറേഷൻ 2013ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷൻ) സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബർ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ഫിൽ സ്‌പെഷ്യൽ എജ്യൂക്കേഷൻ & റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സയൻസസ് പരീക്ഷഫലം

2018 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ഫിൽ സ്‌പെഷ്യൽ എജ്യൂക്കേഷൻ & റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സയൻസസ് (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

ഒൻപതാം സെമസ്റ്റർ ബി.ആർക് പരീക്ഷാഫലം

2017 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒൻപതാം സെമസ്റ്റർ ബി.ആർക് റഗുലർ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബർ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.