ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എംഎസ്സി ആക്ചൂറിയൽ സയൻസ് പരീക്ഷാഫലം

2017 ജൂണിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എംഎസ്സി ആക്ചൂറിയൽ സയൻസ് (റഗുലർ, ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ അറബിക് പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ അറബിക് (പ്രൈവറ്റ്, പ്രൈവറ്റ് സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഏപ്രിൽ രണ്ടു വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇക്കണോമിക്സ് (പ്രൈവറ്റ് റഗുലർ, സപ്ലിമെന്‍ററി, രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ നോണ്‍ സിഎസ്എസ് റഗുലർ, സപ്ലിമെന്‍ററി, മേഴ്സി ചാൻസ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എംഎ ചരിത്രം പരീക്ഷാഫലം

2017 ജൂണിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എംഎ ചരിത്രം (സിഎസ്എസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

അവസാന വർഷ ബിഎസ്സി നഴ്സിംഗ് പരീക്ഷാഫലം

2017 നവംബറിൽ നടന്ന അവസാന വർഷ ബിഎസ്സി നഴ്സിംഗ് (റഗുലർ, സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഗാന്ധിനഗർ ഐഎൻഇയിലെ പി.എസ്്.ശ്രീന, പാലാ ഐഎൻഇയിലെ ആൽഫ റാണി തോമസ്, ഗാന്ധിനഗർ ഐഎൻഇയിലെ പ്രീജ പൊന്നപ്പൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്കുകൾ…

ഒന്നാം വർഷ എംകോം പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടന്ന ഒന്നാം വർഷ എംകോം (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, റഗുലർ, പ്രൈവറ്റ് സപ്ലിമെന്‍ററി മേഴ്സി ചാൻസ് സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടന്ന ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ ഇംഗ്ലീഷ് (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, സപ്ലിമെന്‍ററി, റഗുലർ നോണ്‍ സിഎസ്എസ് പിജി) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ മലയാളം പരീക്ഷാഫലം

2016 നവംബറിൽ നടന്ന ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എംഎ മലയാളം (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, പ്രൈവറ്റ് സപ്ലിമെന്‍ററി, രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ നോണ്‍ സിഎസ്എസ് സപ്ലിമെന്‍ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരെ അപേക്ഷിക്കാം.