അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എല്‍ ഫലം

2017 ജൂലൈയില്‍ നടന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എല്‍ പരീക്ഷ യുടേയും ഫലം പ്രസി ദ്ധീകരി ച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് മാര്‍ച്ച് 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Results

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *