രണ്ടും നാലും സെമസ്റ്റര്‍ ടൈംടേബിള്‍

2018 സെപ്റ്റംബര്‍/ഒക്‌ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍ ബി.ടെക് കോഴ്‌സ് കോഡില്‍ വരുന്ന രണ്ടും നാലും സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് പാര്‍ട്ട് ടൈം റീസ്ട്രക്‌ച്ചേര്‍ഡ് (2008 സ്‌കീം) പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ടൈംടേബിള്‍

സെപ്റ്റംബര്‍ 19 ന് ആരംഭിക്കുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് 2008 സ്‌കീം സെപ്റ്റംബര്‍/ഒക്‌ടോബര്‍ 2018 സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍ ടൈംടേബിള്‍

2018 ആഗസ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍ ബി.ടെക് (2013 സ്‌കീം), കോഴ്‌സ് കോഡില്‍ വരുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് പാര്‍ട്ട് ടൈം റീസ്ട്രക്‌ച്ചേര്‍ഡ് പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

നാലാം ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

2018 ജൂലൈ/ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍ ബി.ടെക് (2008 സ്കീം), പാര്‍ട്ട് ടൈം റീസ്ട്രക്ച്ചേര്‍ഡ് (2008 സ്കീം) ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയു ടേയും നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയുടേയും ടൈംടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍. 4 th  Time Table 6 th Time Table

അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍ പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

2018 ജൂലൈ മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ റെഗുലര്‍ ബി.ടെക് കോഴ്സ് കോഡില്‍ വരുന്ന അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് പാര്‍ട്ട്-ടൈം റീസ്ട്ര ക്ചേര്‍ഡ് (2008 സ്കീം) പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. Eighth Semester Click here…

ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക്ക് പരീക്ഷ ടൈംടേബില്‍

ജൂലൈ 4 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക്ക് (2008 സ്കീം) ജൂലൈ 2018 പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. Click here for Time Table

എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

2018 മേയ് മാസം നടത്തിയ എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് ഡിഗ്രി എക്സാാമിനേഷന്‍ റഗുലര്‍ (2013 സ്കീം) പ്രാക്ടിക്കല്‍, പ്രോജക്ട് വൈവോസി എക്സാമുകള്‍ ജൂണ്‍ 18–ന് തുടങ്ങുന്നതാണ.് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതാത് പരീക്ഷാ സെന്‍ററുമായി ബന്ധപ്പെടേതാണ.്

ഒ​ന്ന് , ര​ണ്ട് , മൂ​ന്ന് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി​ടെ​ക് ടൈം​ടേ​ബി​ൾ

2013 സ്കീം ​മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി​ടെ​ക് കോ​ഴ്സ്കോ​ഡി​ൽ വ​രു​ന്ന ബി​ടെ​ക് പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​റീ​സ്ട്ര​ക്ചേ​ഡ് 2013 സ്കീം ​ഒ​ന്ന് , ര​ണ്ട് , മൂ​ന്ന് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പ​രീ​ക്ഷാ ​ടൈം​ടേ​ബി​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.