രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ഫില്‍ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

ഒക്‌ടോബര്‍ 26 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ (സി.എസ്.എസ് 2017 – 2018) എം.ഫില്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫൈനില്ലാതെ ഒക്‌ടോബര്‍ 10 വരെയും 50 രൂപ ഫൈനോടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 12 വരെയും 125 രൂപ ഫൈനോടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 15 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പരീക്ഷ അപേക്ഷ

തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം കെ.എന്‍.എം ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരംകുളം, പി.എം.ജി ജംഗ്ഷനിലെ സി.എ.സി.ഇ.ഇ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 23 മുതല്‍ നവംബര്‍ 5 വരെ നടത്തുന്ന CLISC പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഒക്‌ടോബര്‍ 8 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ…

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2018 നവംബറില്‍ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി (PGDGIST))രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ നവംബര്‍ 2 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 7 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് & സ്‌കല്‍പ്പ്ച്ചര്‍) പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 ഒക്‌ടോബര്‍ 29 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് & സ്‌കല്‍പ്പ്ച്ചര്‍) പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഒക്‌ടോബര്‍ 3 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 5 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 8 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2018 ഒക്‌ടോബറില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ആര്‍ക്ക്/എം.പ്ലാനിംഗ് (2013 സ്‌കീം) സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഒക്‌ടോബര്‍ 4 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 8 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ ഒക്‌ടോബര്‍ 10…

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് & സ്‌കല്‍പ്പ്ച്ചര്‍) ഡിഗ്രി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ 10 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 12 വരെയും 125 രൂപ ഫൈനോടുകൂടി സെപ്റ്റംബര്‍ 14 വരെയും…

അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 25 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് – പാര്‍ട്ട് I (സപ്ലിമെന്ററി – 2008 ന് മുന്‍പുളള സ്‌കീം), സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ 4 വരെയും…

അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018  സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ 4 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 6 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 10 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

ബി.എച്ച്.എം രണ്ട് നാല് ആറ് സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ അപേക്ഷ

ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജി (ബി.എച്ച്.എം) കോഴ്‌സിന്റെ സെമസ്റ്റര്‍ രണ്ട് (2014,2011 & 2006 സ്‌കീം), സെമസ്റ്റര്‍ നാല് (2014,2011 & 2006 സ്‌കീം), സെമസ്റ്റര്‍ ആറ് (2014 സ്‌കീം) പരീക്ഷകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. പിഴ…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് – 2010 സ്‌കീം), (പഴയ സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് – 2010 സ്‌കീം), (പഴയ സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴയില്ലാതെ ആഗസ്റ്റ് 13 വരെയും, 50 രൂപ പിഴയോടെ ആഗസ്റ്റ് 16 വരെയും, 125…