അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2019 ജനുവരി 8 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് – 2010 സ്‌കീം), (ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം) സപ്ലിമെന്ററി ഡിഗ്രി പരീക്ഷകള്‍ക്കും ജനുവരി 9 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കും പിഴ കൂടാതെ ഡിസംബര്‍…

ഒന്നാം മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ്സ്, പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2019 ജനുവരി 7 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ്സ്, ജനുവരി 8 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ഡെസ്സ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഡിസംബര്‍ 14 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബര്‍ 17 വരെയും 125 രൂപ…

മൂന്നാം വര്‍ഷ ബി.എ.എം.എസ് പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2019 ജനുവരി 9 ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വര്‍ഷ ബി.എ.എം.എസ് (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഡിസംബര്‍ 12 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബര്‍ 14 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബര്‍ 17 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ യോഗാ ആന്റ് മെഡിറ്റേഷന്‍ കോഴ്‌സിന്റെ പരീക്ഷ അപേക്ഷ

തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ യോഗാ ആന്റ് മെഡിറ്റേഷന്‍ (ഈവനിംഗ്) കോഴ്‌സിന്റെ പരീക്ഷ ഡിസംബര്‍ 17 നും 18 നും നടത്തും. പരീക്ഷാഫീസ് 570 രൂപ. പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബര്‍ 5 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ…

ഒന്നാം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

ഡിസംബര്‍ 12 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എല്‍.എല്‍.എം, എം.ബി.എല്‍, ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എല്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ നവംബര്‍ 28 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 30 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ ഡിസംബര്‍…

ഒന്നും രണ്ടും , മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠനകേന്ദ്രം 2019 ജനുവരി 7 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ M.Sc CND, MHSc.CCD, MHA/PGDHHA,, കംബയിന്‍ഡ് ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര്‍ GDCA, MLISc, PGDCJ, PGDHSR, PGDEPMA എന്നീ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്കും 2019 ജനുവരി 21 ന് ആരംഭിക്കുന്ന…

ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച് ,ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 നവംബര്‍/ഡിസംബറില്‍ നടത്തുന്ന ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ (സപ്ലിമെന്ററി), ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ (റഗുലര്‍ ആന്റ് സപ്ലിമെന്ററി), പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി പിഴ കൂടാതെ നവംബര്‍ 12 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 14 വരെയും…

കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ അപേക്ഷ

കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബി.കോം/ബി.പി.എ/ബി.ബി.എ/ബി.സി.എ/ ബി.എം.എസ്/ബി.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/ബി.വോക്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍

മൂന്നാം വര്‍ഷ എം.ബി.ബി.എസ് പാര്‍ട്ട് II (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 നവംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വര്‍ഷ എം.ബി.ബി.എസ് പാര്‍ട്ട് II (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ നവംബര്‍ 7 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 9 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 13 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

മൂന്നാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം. സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 നവംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം. സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ നവംബര്‍ 7 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 9 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ നവംബര്‍ 13 വരെയും ഫീസടയ്ക്കാം.